Критеријуми и елементи оцењивања

КРИТЕРИЈУМ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

УСМЕНА ПРОВЕРА:

Препричавање текстова: 6. разред- око 7 реченица, 7. разред-око 10 реченица, 8. разред-око 15 реченица. Ученици могу да се јаве када желе и то лекцију по избору.

 

Ангажовање ученика се вреднује, а оно обухвата: одговоран однос према раду, постављеним задацима, активно учествовање у настави, сарадњу са другима и исказано интересовање и мотивацију.

 

ПИСМЕНА ПРОВЕРА:

Писмени задаци: по 1 у полугодишту- вођени састави: 5 разред-50 речи, 6.-70 речи, 7.-100 речи, 8.-140-160 речи.

 

Кратке провере: диктати, провере савладаности вокабулара, граматика кроз задаткене уписују се у дневник појединачне оцене, већ се на крају квартала упише једна оцена која може бити и већа од аритметичке средине уколико се јасно види напредовање ученика (нпр. Ако ученик има 3,5, 5, иако је то у просеку 4, може се уписати 5, јер се види напредак).

 

ДОМАЋИ ЗАДАЦИ:

Проверавају се сваког часа и води се евиденција о изради, на крају квартала се изводи 1 оцена на основу следећег критеријума: 10 плусева-5, 5 минуса-1.

 

Наставник води евиденцију о ученику у својој свесци тј. Ученичком портфолију, ученици имају своје фасикле у којима се чувају сви нјихови радови. На крају 8. разреда ученицима враћам фасцикле, али радове задржавам због документације.

 

За сва остала питања и недоумице можете доћи на пријем: уторак 2. час.

Advertisements